Τα προγράμματα διδασκαλίας προσαρμόζονται στις σχολικές ανάγκες
  Ασκήσεις , Τεστ , Διαγωνίσματα σχολείου κ.λ.
  του κάθε μαθητή χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται το ενιαίο διδακτικό πρόγραμμα του φροντιστηρίου.

Οργάνωση της ύλης για έγκαιρη και επιτυχή διαικπεραίωσή της.

Πρόσθετες ώρες διδασκαλίας - ανά τμήμα ή μαθητή - όπου αυτό κρίνεται επιβεβλημένο.

Άμεση ενισχυτική διδασκαλία στο μαθητή, όπως πριν από κάθε γραπτή εξέταση.

Προγράμματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του νέου εκπαιδευτικού συστήματος.

Σύγχρονες μεθόδους μετάδοσης γνώσεων.

Συνεχείς προφορικές και γραπτές δοκιμασίες για την εμπέδωση της ύλης.

Αδιάλειπτη ενημέρωση των κηδεμόνων για την πορεία και τις επιδόσεις των μαθητών.